Algemene voorwaarden

+32 472 81 40 74
kristof@tjampens.org
Lichtelarestraat 100
9080 Lochristi
BE 0795.996.153

1.TOEPASSING

1.1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TUINEN
T’JAMPENS BV, met zetel aan de Lichtelarestraat 1000 te Lochristi (KBO 0795.996.153)
verstrekte inlichtingen en offertes, alsook op de door TUINEN T’JAMPENS BV aangegane
overeenkomsten en opgemaakte facturen.

1.2.De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van medecontractanten zijn niet
tegenstelbaar aan TUINEN T’JAMPENS BV, met uitzondering van deze gevallen waarin
TUINEN T’JAMPENS BV daartoe voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk instemt.

2.OPDRACHT/ANNULATIE

2.1.Elke bestelling of opdracht, door de medecontractant toevertrouwd aan TUINEN
T’JAMPENS BV, dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door TUINEN
T’JAMPENS BV.

3.OFFERTES/PRIJZEN

3.1.De offerte, prijsopgave, voorcalculatie of vergelijkbare mededelingen, opgemaakt door
TUINEN T’JAMPENS BV, zijn 14 dagen gelden vanaf de datum van opmaak, behoudens
wanneer er een andere termijn op de offerte wordt voorzien, of wanneer de termijn van
geldigheid door TUINEN T’JAMPENS BV uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verlengd.

3.2. De offerte, prijsopgave, voorcalculatie of vergelijkbare mededelingen, opgemaakt door
TUINEN T’JAMPENS BV, is steeds beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen.
De prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders en uitdrukkelijk is vermeld.

3.3.De prijzen, die worden vermeld op een offerte, prijsopgave, voorcalculatie,
orderbevestiging of vergelijkbare mededelingen, zijn behoudens uitdrukkelijke en
andersluidende vermelding, enkel ter informatieve titel en kunnen worden herleid of
vermeerderd naargelang de omvang en complexiteit van de opdracht, en de hoeveelheden die
uiteindelijk worden bekomen. Bij de opmaak van de offerte, prijsopgave, voorcalculatie of
vergelijkbare mededelingen wordt uitgegaan van de zichtbare toestand van het terrein en de
info die wordt verstrekt door de medecontractant. Zaken die niet zichtbaar zijn of niet
voorafgaand aan de offerte werden meegedeeld door de medecontractant, en die een invloed
hebben op de uitvoering en/of prijs van de opdracht (in welke zin ook), geven aanleiding tot
een meerprijs en/of meerwerken.

3.4. De voormelde prijzen kunnen ook worden vermeerderd naar gelang de tijd die verstrijkt
tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan, wanneer het verstrijken van
deze termijn niet toe te schrijven is aan TUINEN T’JAMPENS BV.

3.5. TUINEN T’JAMPENS BV is niet gebonden door een gedeeltelijke aanvaarding van de
offerte door de medecontractant, behoudens wanneer deze gedeeltelijke aanvaarding
uitdrukkelijk door TUINEN T’JAMPENS BV wordt aanvaard.

3.6.TUINEN T’JAMPENS BV behoudt zich steeds het recht voor om de prijzen te herrekenen
op basis van de op dat ogenblik geldende marktprijzen. Dit alles tenzij anders uitdrukkelijk
wordt vermeld.

3.7.TUINEN T’JAMPENS BV heeft bij gebreke aan specificatie, voorafgaandelijk
uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomst, steeds de vrije keuze in de uitvoering van de
opdracht en de keuze van de materialen, zonder dat deze keuze aanleiding kan geven tot een
prijsvermindering.

3.8.Ingeval de overeenkomst de levering van bloemen en planten tot voorwerp heeft, en de
levering van de bestelde en bevestigde soorten en/of maten niet mogelijk is, heeft TUINEN
T’JAMPENS BV het recht deze door de dichtst benaderende te vervangen, behoudens
wanneer anders werd overeen gekomen.

3.9. Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de medecontractant en blijven
volledig betaalbaar.

3.10. het gebruik van water, elektriciteit en/of andere nutsvoorzieningen zijn steeds ten laste van
de medecontractant, evenals alle taksen en lasten die zouden worden geheven naar aanleiding
van de uitvoering van de opdracht, alsook de kosten van signalisatie en (aanvraag tot)
ingebruikname van de openbare weg.

4. AANVAARDING

4.1.Er is aanvaarding van de uitvoering van de opdracht, en dit zonder voorbehoud, indien de
medecontractant niet binnen de acht dagen (na uitvoering van de opdracht) zijn bezwaren
kenbaar heeft gemaakt bij aangetekend schrijven.

4.2.Elk (verborgen) gebrek dient aan TUINEN T’JAMPENS BV aangetekend ter kennis te
worden gebracht en dit binnen een termijn van acht dagen vanaf het ogenblik waarop de
medecontractant het heeft vastgesteld of het normalerwijze had kunnen vaststellen.

4.3.Goederen die worden geleverd worden bij levering door de medecontractant onmiddellijk
nagezien, en dit voor wat betreft de kwaliteit en kwantiteit. Bij gebreke aan bezwaren die
worden geuit binnen de 24 uur na levering, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door
de medecontractant.

4.4.De goederen die worden geleverd en die door TUINEN T’JAMPENS BV moeten worden
verwerkt, worden geacht te zijn aanvaard door de medecontractant van zodra 24 uur sinds de
levering is verstreken of van zodra met de verwerking aangevangen wordt.

4.5.De leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen, door TUINEN T’JAMPENS BV
opgegeven, zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.


5.UITVOERING EN VERTRAGING

5.1.De medecontractant verbindt er zich toe om vóór de aanvang van uitvoering van de
opdracht, en indien relevant voor de uitvoering van de overeenkomst, een plan te
overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie is aangeduid, waaronder de aanwezige
nutsleidingen, putten,… en dergelijke. Bij gebreke aan voorlegging van een dergelijk plan of
het verstrekken van de relevante informatie, heeft TUINEN T’JAMPENS BV het recht om de
uitvoering van de opdracht op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te
rekenen. Wanneer het plan niet voorafgaandelijk werd overhandigd, of wanneer incorrecte of
onvolledige informatie werd verstrekt, kan TUINEN T’JAMPENS BV niet aansprakelijk
worden gehouden voor enige schade die zou worden aangericht, onder andere aan -bij wijze
van voorbeeld en niet limitatief omschreven- septische putten, kelders, regenwaterputten, gas
en waterleidingen, elektriciteits-, telefoon-, TV- en internetkabels, funderingen, gevels,
muren, gebouwen ….
De medecontractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen en
toelatingen om de opdracht uit te voeren. Hij zal deze op eerste verzoek overleggen aan
TUINEN T’JAMPENS BV.

5.2 Vertraging bij de uitvoering van de opdracht kan, behoudens wanneer uitdrukkelijk en
schriftelijk anders werd overeengekomen, geen aanleiding geven tot enige compensatie,
vergoeding of reden tot niet-betalen, noch rechtvaardigt deze een eenzijdige verbreking van
de overeenkomst, tenzij de vertraging te wijten zou zijn aan het ernstig in gebreke blijven van
TUINEN T’JAMPENS BV.

5.3. Vertragingen tijdens de uitvoering van de opdracht, dewelke hun oorzaak niet vinden bij
TUINEN T’JAMPENS BV, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van kosten
(aan de gangbare éénheidsprijzen en het in voege zijnde uurloon) en dit ten laste van de
medecontractant. Het voormelde tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

6. LEVERING / VERZENDING / RISICO

6.1.Ingeval de overeenkomst de levering van bloemen, planten of bomen tot voorwerp heeft,
wordt een verdere groei en bloei niet gegarandeerd, tenzij anders en uitdrukkelijk is overeen
gekomen. Ook wat de plantgarantie betreft, zal deze enkel van toepassing zijn wanneer dit
uitdrukkelijk is overeen gekomen.

6.2.De medecontractant staat, bij levering van de goederen door TUINEN T’JAMPENS BV
of bij levering van een derde met het oog op verwerking door TUINEN T’JAMPENS BV, in
het voor het (veilig en naar behoren) stockeren van de goederen. De medecontractant draagt
het risico vanaf de levering van deze goederen die door TUINEN T’JAMPENS BV dienen te
worden verwerkt.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1.De verbintenissen van TUINEN T’JAMPENS BV zijn inspanningsverbintenissen en geen
resultaatsverbintenissen.

7.2.TUINEN T’JAMPENS BV is niet aansprakelijk voor diefstal/verlies van of schade aan
goederen die haar werden toevertrouwd door de medecontractant, en dit ongeacht de oorzaak
of de aard van het verlies of de schade.

7.3.TUINEN T’JAMPENS BV is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de
verplichtingen in geval van overmacht, daarin onder meer begrepen maar niet beperkt tot de
substantiële ontwrichting van het verkeer, oproer, terreur, oorlog, en aanhoudend storm of
vriesweer.

7.4.TUINEN T’JAMPENS BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
gebrek in/aan de goederen die worden aangewend bij de uitvoering van de opdracht, en/of
voor schade die het gevolg is van het oneigenlijke gebruik van de goederen op aangeven van
de medecontractant of deze zijn aangestelden en/of schade die het gevolg is van een gebrek of
fout in het door de medecontractant of diens aangestelde aangeleverde materiaal of in de door
hem/haar verrichte voorbereidende werkzaamheden.

7.5.De adviezen die desgevallend worden verstrekt door TUINEN T’JAMPENS BV worden
verstrekt op basis van de gegevens die door de medecontractant worden overgemaakt.
TUINEN T’JAMPENS BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wegens het
verlenen van niet passend advies wanneer door de medecontractant of deze zijn aangestelde
niet de vereiste of niet de correcte gegevens verstrekt.

7.6.De totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van
TUINEN T’JAMPENS BV is, voor alle schadegevallen samen die zich tijdens de duur van de
overeenkomst, in elk geval beperkt tot het te facturen bedrag (excl. BTW) voor de
overeenkomst die ter zake werd gesloten. Bovendien kan TUINEN T’JAMPENS BV enkel
aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte schade of gevolgschade die het gevolg is van
de zware fout en/of opzet in haren hoofde.
De garantie op de materialen en goederen die worden aangewend bij de uitvoering van de
opdracht, is in elk geval beperkt tot de garantie die wordt verleen door de producent.
Bij vervanging van materialen of goederen onder garantie, blijven de uren (en uurlonen) ten
laste van de medecontractant.

7.7.De medecontractant vrijwaart TUINEN T’JAMPENS BV tegen elke eventueel verhaal
van derden. De (foutloze) aansprakelijkheid zoals voorzien in art. 544 (Oud) B.W blijft rusten
op de medecontractant, en gaat dus niet over op TUINEN T’JAMPENS BV (of deze haar
aangestelden). De medecontractant zal bovendien de toegang tot de plaats van uitvoering en/of levering
verbieden aan derden, en dit tijdens de gehele duur van uitvoering van de opdracht.

7.8. De medecontractant treft, indien nodig, alle noodzakelijke voorzieningen/maatregelen
opdat de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd naar behoren kan worden bereikt,
en de uitvoering op een veilige manier en naar behoren en volgens de regels van de kunst kan
gebeuren, en opdat schade aan eigendommen (van de medecontractant of derden) te
vermijden. De medecontractant machtigt TUINEN T’JAMPENS BV om de nodige
maatregelen te (laten) nemen op kosten van de medecontractant, wanneer wordt vastgesteld
dat de voormelde voorzieningen/maatregelen niet of niet naar behoren werden genomen.
Indien door TUINEN T’JAMPENS BV wordt geoordeeld dat de nodige
voorzieningen/maatregelen niet binnen een aanvaardbare tijd kunnen genomen worden, kan
deze beslissen om de plaats van uitvoering te verlaten en de uitvoering te verdagen naar een
later tijdstip. De verplaatsingskosten en –tijd zijn ten laste van de medecontractant, en worden
in rekening gebracht aan de gangbare éénheidsprijzen en het in voege zijnde uurloon.
Schade aan

8. FACTURATIE, BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1.De facturen zijn contant betaalbaar te LOCHRISTI, behoudens anders en uitdrukkelijk
overeen gekomen, binnen zeven dagen na factuurdatum, en dit zonder aftrek van enige
korting en zonder mogelijkheid tot schuldvergelijking.
Behoudens schriftelijk en anders overeengekomen, zal de facturatie door TUINEN
T’JAMPENS BV gebeuren als volgt:

  • 30% bij aanvaarding offerte,
  • 40% bij begin van uitvoering
  • 40% na uitvoering

Daarenboven kunnen de materialen en goederen die moeten worden aangekocht door
TUINEN T’JAMPENS BV of worden geleverd of verwerkt ter uitvoering van de opdracht,
onmiddellijk gefactureerd worden aan de medecontractant.

8.2.Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, zal het bedrag automatisch en
zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de verwijlintresten vastgesteld
overeenkomstig het art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties en met 10 % als forfaitaire vergoeding voor de
buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, met een minimum van 150,00 EUR.
Een zelfde interest en forfaitaire vergoeding zal verschuldigd zijn door TUINEN
T’JAMPENS BV indien deze in gebreke zou blijven om tijdig te betalen aan de
medecontractant.

8.3.Het niet betalen van een factuur uiterlijk op haar vervaldag maakt alle schuldvorderingen
van TUINEN T’JAMPENS BV onmiddellijk opeisbaar, en geeft TUINEN T’JAMPENS BV
de mogelijkheid om de nog lopende overeenkomsten te schorsen, zonder dat dit aanleiding
kan geven tot enige vergoeding.

8.4.Klachten met betrekking tot facturen dienen te worden gemeld binnen de zeven dagen na
factuurdatum en bij aangetekend schrijven.

8.5.De medecontractant kan een klacht niet als reden doen gelden om zijn betalingen op te
schorten of uit te stellen

8.6.De geleverde goederen blijven eigendom van TUINEN T’JAMPENS BV en kunnen
worden teruggevorderd tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag, zoals het wordt
vermeld op de factuur, meer de op dat ogenblik verschuldigde aanhorigheden. Het risico gaat
evenwel reeds over vanaf de levering. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook in geval van
faillissement.

8.7.Het is TUINEN T’JAMPENS BV, in het kader van het eigendomsvoorbehoud, toegelaten
om de goederen ten allen tijde te bezichtigen. De medecontractant zal de goederen op verzoek
van TUINEN T’JAMPENS BV bovendien naar behoren verzekeren
(brand/waterschade/diefstal/…), en zal het bewijs van verzekering op eerste verzoek
voorleggen.

8.8.TUINEN T’JAMPENS BV beschikt over een retentierecht tot zolang de medecontractant
de facturen (hoofdsommen en toebehoren) niet integraal heeft voldaan, en dit zonder dat de
uitoefening van het retentierecht aanleiding kan geven tot enige vergoeding.

9. ANNULATIE.

9.1.Bij annulatie door de medecontractant, na het verstrijken van zeven werkdagen na de
aanvaarding van de opdracht, is de medecontractant gehouden tot betaling van een vaste en
forfaitaire vergoeding van 25% van het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de
opdracht, te vermeerderen met de waarde van de materialen en goederen die met het oog op
de uitvoering van de overeenkomst werden aangekocht (of gehuurd) door TUINEN
T’JAMPENS BV, en onverminderd het recht van TUINEN T’JAMPENS BV om een hogere
vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij bewijst,


10. ONTBINDING

10.1.TUINEN T’JAMPENS BV heeft het recht om –op elk ogenblik- van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling elke overeenkomst te ontbinden indien de
medecontractant één of meerdere verplichtingen niet zou nakomen.

10.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden in toepassing van het art. 10.1 van de
algemene voorwaarden, heeft TUINEN T’JAMPENS BV recht op een forfaitaire
schadevergoeding van 25% van het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht,
onverminderd het recht van TUINEN T’JAMPENS BV om een hogere vergoeding te
vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij bewijzen, en onverminderd het recht om het
gedeelte van de overeenkomst dat reeds zou zijn uitgevoerd in rekening te brengen.

10.3. Ingeval van overmachtsituatie (daarin onder meer begrepen de substantiële ontwrichting
van het verkeer, oproer, oorlog, en aanhoudend storm of vriesweer), die langer dan twee
maanden in beslag neemt, kan elke partij de overeenkomst ontbinden bij aangetekend
schrijven. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, en doet
geen afbreuk aan de verplichting om het gedeelte van de opdracht dat reeds werd uitgevoerd
te vergoeden.

11. NIETIGHEID

11.1. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de eventuele nietigheid of de niet-afdwingbaarheid
van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden op geen enkele wijze de geldigheid
en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden in
het gedrang brengt. Bovendien verklaren partijen dat de nietige of niet-afdwingbare bepaling
zal vervangen worden door een geldige bepaling die het dichtst aanleunt bij de wil van
partijen zoals deze bij de aanvaarding van de algemene voorwaarden bestond.

12. PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE.

12.1.De persoongebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik. De
medecontractant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet betreffende de
bescherming van privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

13. BEVOEGDHEID

13.1.Alle contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving

13.2.Partijen komen uitdrukkelijk overeen, ingeval van conflict, om dit voor te leggen aan de
rechtbanken te Gent (België), gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen,
afdeling Gent.